Vitajte, môžete sa prihlásiť alebo vytvoriť účet.

Obchodné podmienky

                                                                 Obchodné podmienky internetového obchodu

 1.Vymedzenie pojmov
•predávajúci - prevádzkovateľ internetového obchodu na web stránke www.laguna-obuv.sk , predajna Nám.B.Bartóka 3268/26, 93201 Veľký Meder                    
•kupujúci - fyzická alebo právnická osoba, ktorá vstúpila do obchodného vzťahu s predávajúcim
•tovar - produkty alebo služby v ponuke internetového obchodu www.laguna-obuv.sk
•objednávka - kúpna zmluva na základe ktorej je realizovaný predaj tovaru

2.Osobné údaje
Pre úspešné vybavenie Vašej objednávky potrebujeme o Vás vedieť niekoľko základných informácií. Narábanie s takýmito informáciami sa riadi zákonom č. 52/1998 Z.z. o ochrane osobných údajov v informačných systémoch. Údaje o Vás nepredávame, ani inak neposkytujeme tretím osobám s výnimkou organizácií, s ktorými spolupracujeme pri vybavení Vašej objednávky. Ide o doručovateľské služby (dodacia adresa). Tieto údaje sú poskytované jednorázovo.

3.Objednávka
a)Objednávka vzniká na základe jej potvrdenia pri procese objednávania tovaru v internetovom obchode www.laguna-obuv.sk
b)Podmienkou platnosti objednávky je vyplnenie všetkých predpísaných údajov a náležitostí.
c)Zmluva je uzatvorená momentom jej akceptácie (potvrdenie objednávky), o ktorej bude kupujúci vyrozumený prostredníctvom e-mailu, alebo telefonicky.
d)Predávajúci je oprávnený do 15 dní od akceptácie objednávky odstúpiť od tejto zmluvy z dôvodu, že objednaný tovar sa nenachádza na sklade, pričom o odstúpení od zmluvy informuje emailom alebo telefonicky kupujúceho.
e)Kupujúci odoslaním objednávky predávajúcemu potvrdzuje, že súhlasí s obchodnými a nákupnými podmienkami internetového obchodu www.laguna-obuv.sk. Obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou zrealizovanej objednávky, teda kúpnej zmluvy.

4.Storno objednávky
a)Kupujúci má právo stornovať objednávku bez udania dôvodu a to do vyexpedovania objednaného tovaru, emailom na adresu:lagunaobuv@gmail.com Informácia o vyexpedovaní bude kupujúcemu odoslaná emailom alebo oznámená telefonicky. Kupujúci je povinný v oznámení o storne objednávky uviesť číslo objednávky, meno a e-mail. V prípade storna objednávky uvedeného v bode a) tohto článku, predávajúci neúčtuje kupujúcemu žiadne poplatky súvisiace so zrušením objednávky. V prípade, že kupujúci zaplatil predávajúcemu kúpnu cenu, alebo jej časť v čase do zrušenia objednávky, predávajúci vráti už zaplatenú kúpnu cenu alebo jej časť v lehote 3 pracovných dní od zrušenia objednávky poštovou poukážkou.
b)Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť v prípade, ak kupujúci uviedol na objednávke nepravdivé alebo zavádzajúce osobné údaje, alebo ak sa tovar už nevyrába alebo nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila jeho predajná cena. V takomto prípade bude neodkladne informovať kupujúceho za účelom dohodnutia ďalšieho postupu. V prípade zrušenia objednávky predávajúci neúčtuje kupujúcemu žiadne poplatky súvisiace so zrušením objednávky. V prípade, že kupujúci už zaplatil predávajúcemu kúpnu cenu, alebo jej časť v čase do zrušenia objednávky, predávajúci vráti už zaplatenú kúpnu cenu alebo jej časť v lehote 3 pracovných dní od zrušenia objednávky poštovou poukážkou.

5. Odstúpenie od kúpnej zmluvy
a)Odstúpenie od zmluvy je možné podľa § 12 zákona č.108/2000 (zákon o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji). Ak je predaj tovaru (resp. realizácia predmetu plnenia) uskutočnený na základe zmluvy uzatvorenej pri použití prostriedkov komunikácie na diaľku (najmä elektronický obchod na Internete):
•má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť do 7 dní od prevzatia plnenia, ak predávajúci včas a riadne splnil informačné povinnosti podľa § 10 zákona č.108/2000
•ak predávajúci splnil informačné povinnosti podľa § 10 dodatočne, spotrebiteľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy do 7 pracovných dní odo dňa, keď predávajúci dodatočne splnil informačné povinnosti, najneskôr však do troch mesiacov od prevzatia tovaru alebo od uzavretia zmluvy o poskytnutí služby
•ak predávajúci nesplní informačné povinnosti podľa § 10 ani dodatočne, spotrebiteľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy do troch mesiacov od prevzatia tovaru alebo od uzavretia zmluvy o poskytnutí služby.
b)Oznámenie spotrebiteľa o odstúpení od zmluvy uzatvorenej na diaľku musí byť dodávateľovi doručené do skončenia doby pre odstúpenie a dodávateľovi musí byť riadne vrátený kompletný tovar v pôvodnom stave so všetkými dokladmi a dokumentáciou, ktoré boli spotrebiteľovi dodané.
c)V prípade, že kupujúci odstúpi od zmluvy a doručí predávajúcemu tovar na adresu odosielateľa, vráti predávajúci kupujúcemu zaplatenú kúpnu cenu, ktorú spotrebiteľ uhradil za tovar vrátane nákladov, ktoré spotrebiteľ vynaložil v súvislosti s objednaním tovaru, v lehote 7 pracovných dní od doručenia tovaru predávajúcemu poštovou poukážkou.
d)V prípade, že kupujúci nesplní povinnosť uvedenú v bode 4b) týchto obchodných podmienok, odstúpenie od kúpnej zmluvy nie je platné a účinné a predávajúci nie je povinný vrátiť kupujúcemu kúpnu cenu.

6. Možnosť vrátenia tovaru
a)Ak objednaný tovar z akéhokoľvek dôvodu nevyhovuje, môže ho kupujúci počas 30 dní po obdržaní vrátiť,zaslať na vlastné náklady späť na adresu odosielateľa.
b)Tovar, ktorý kupujúci z akéhokoľvek dôvodu vráti nesmie byť použitý, poškodený, alebo neúplný, musí sa nachádzať v pôvodnom obale a musí obsahovať všetky dokumenty prislúchajúce k tovaru (záručný list a doklad o zaplatení tovaru).
c)V prípade, že kupujúci odošle predávajúcemu tovar na adresu predávajúceho, vráti predávajúci kupujúcemu už zaplatenú kúpnu cenu v lehote 7 pracovných dní od doručenia tovaru predávajúcemu poštovou poukážkou.
d) V prípade, že kupujúci nesplní povinnosť uvedenú v bode 5b) týchto obchodných podmienok, odstúpenie od kúpnej zmluvy nie je platné a účinné a predávajúci nie je povinný vrátiť kupujúcemu kúpnu cenu.

7. Dodacie podmienky
a)Tovar je dodávaný prostredníctvom Slovenskej pošty, a. s na dobierku,všetky zásielky sú zasielané výlučne s poistením vo výške ceny tovaru v zásielke.
b)Miesto odberu, resp. zaslania tovaru je stanovené kupujúcim pri objednávaní tovaru. Za vybavenie objednávky sa považuje prevzatie tovaru kupujúcim. Dopravu na adresu doručenia zabezpečuje predávajúci. Zásielka s tovarom vždy obsahuje faktúru - daňový doklad (doklad o kúpe tovaru) a prípadne záručný list.
c)Kupujúci je povinný prevziať tovar v mieste, ktoré uviedol v objednávke. Ak kupujúci tovar odmietne prevziať a bude potrebné dodávku opakovať viac ako 2 x z dôvodu neprítomnosti kupujúceho, náklady na doručenie hradí kupujúci.
d)Kupujúci je povinný bezprostredne po prevzatí zásielky prekontrolovať tovar spolu s dopravcom (neporušenosť zásielky, poškodenie krabice atď.). Kupujúci je oprávnený odmietnuť prevzatie otvorenej alebo inak viditeľne poškodenej zásielky, je však povinný vyhotoviť záznam v reklamačnom protokole dopravcu a túto skutočnosť bez odkladu oznámiť predávajúcemu na telefónne číslo 0903 346 946 alebo mailom na lagunaobuv@gmail.com
Pokiaľ kupujúci prevezme otvorenú alebo inak poškodenú zásielku, predávajúci nenesie žiadnu zodpovednosť za škodu vzniknutú na dodanom tovare. Na reklamácie mechanického poškodenia výrobku, prípadne neúplnosť zásielky po podpise prepravného listu, ktoré nebudú nahlásené ihneď.

8. Dodacia lehota
a) Dodanie objednaného tovaru bude realizované bez zbytočného odkladu najneskôr do 5 pracovných dní, prostredníctvom Slovenskej pošty, a. s na uvedené meno a adresu objednávateľa.
b) V prípade dlhšej dodacej doby bude predávajúci kupujúceho o tejto skutočnosti neodkladne informovať.

9. Cena a platobné podmienky
a) Kupujúci uhrádza celú sumu za tovar uvedenú v objednávke až pri doručení zásielky prostredníctvom Slovenskej pošty, a. s na dobierku.
b) Náklady za prepravu hradí kupujúci vo výške 3,90 €.

10. Záruka a reklamácie
a)Záručná doba je 24 mesiacov odo dňa uzavretia kúpnej zmluvy, pokiaľ nie je pre konkrétne prípady stanovená záručná doba iná, a plynie odo dňa prevzatia tovaru a potvrdenia potrebných dokumentov súvisiacich s tovarom oprávnenou osobou.
b)Kupujúci je povinný reklamáciu bezodkladne uplatniť u predávajúceho, a to ihneď po zistení vady, inak kupujúcemu zaniká právo voči predávajúcemu na bezplatné odstránenie vady.
c)Kupujúci má právo uplatniť si u predávajúceho záruku len na tovar, ktorý vykazuje vady, ktoré zavinil výrobca, dodávateľ alebo predávajúci, vzťahuje sa naň záruka a bol zakúpený u predávajúceho.
d)Počas záručnej doby má kupujúci právo na bezplatné odstránenie vady po predložení tovaru, oprávnenému zástupcovi predávajúceho spolu s dokladom o zaplatení, prípadne záručným listom a popisom vady.
e)Právo na záruku zaniká v prípade, že k vade došlo mechanickým poškodením tovaru spôsobeným kupujúcim, nesprávnym zaobchádzaním s tovarom, neoznámením zjavných vád pri prevzatí tovaru, používaním tovaru v podmienkach, ktoré nezodpovedajú svojou vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prirodzenému prostrediu tovaru, zanedbaním starostlivosti o tovar, poškodením tovaru nadmerným zaťažovaním, alebo používaním v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii, všeobecnými zásadami, technickými normami alebo bezpečnostnými predpismi alebo iným porušením záručných podmienok. Zo záruky sú tiež vyňaté chyby spôsobené živelnou pohromou a uplynutím záručnej doby tovaru. Záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebenie veci (alebo ich častí) spôsobené používaním.
f)V prípade reklamácie kupujúci zašle tovar na adresu predajne Laguna-obuv .Nám.B.Baróka 3268/26, 93201 Veľký Meder spolu s popisom vady, kópiou faktúry, prípadne potvrdeným záručným listom.
g)Predávajúci je povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie do 3 dní od začiatku reklamačného konania (deň prijatia reklamovaného tovaru), v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu tovaru najneskôr do 30 dní odo dňa začiatku reklamačného konania.
Vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu tovaru za nový tovar.

11. Práva kupujúceho pri uplatnení reklamácie
a)Pri odstrániteľnej vade má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. O spôsobe odstránenia vady rozhoduje predávajúci a je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť.
b)Pri výskyte neodstrániteľnej vady, ktorá bráni riadnemu užívaniu tovaru na daný účel, má kupujúci právo buď na výmenu tovaru alebo na odstúpenie od zmluvy (vrátenie peňazí).
c)V prípade, že má tovar súčasne najmenej tri rôzne odstrániteľné vady, pričom každá z nich bráni v riadnom užívaní, má spotrebiteľ právo na výmenu tovaru alebo na vrátenie peňazí. To isté právo má aj vtedy, ak sa rovnaká vada, aká bola najmenej dvakrát opravovaná, vyskytne tretíkrát v záručnej dobe.
d)Reklamácia sa považuje za vybavenú - ak sa ukončí reklamačné konanie odovzdaním opraveného výrobku, výmenou výrobku, vrátením kúpnej ceny výrobku, vyplatením primeranej zľavy z ceny výrobku, písomná výzva na prevzatie plnenia alebo jej odôvodnené zamietnutie.

12. Ochrana osobných údajov
 a) Predávajúci zhromažďuje osobné údaje kupujúceho výlučne na plnenie kúpnej zmluvy uzatváranej podľa všeobecných obchodných podmienok, plnenie svojich záväzkov voči kupujúcemu, za účelom ponúkania služieb a produktov predávajúceho, a to hlavne pri vystavení faktúry, kontaktovaní kupujúceho v súvislosti s vybavovaním jeho objednávky, doručení objednaného tovaru, zasielaní informácií o činnosti predávajúceho (aj elektronickými prostriedkami). Predávajúci zodpovedá za to, že osobné údaje kupujúceho nebudú použité na iné účely, najmä nebudú sprístupnené tretím osobám (okrem rozsahu potrebného na doručenie tovaru).
b). Kupujúci odoslaním objednávky udeľuje predávajúcemu v súlade so zákonom č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov súhlas na spracovávanie jeho osobných údajov uvedených v objednávke v informačnom systéme predávajúceho za účelom uvedeným v bode 8.a). tohto článku.Kupujúci udeľuje súhlas dobrovoľne. Kupujúci prehlasuje, že osobné údaje uvedené v objednávke sú pravdivé

13. Záverečné ustanovenia
Na vzťahy neupravené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami sa vzťahujú príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka, Zákona č. 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji a Zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa. Prípadné spory vzniknuté z neplnenia týchto podmienok sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného alebo Občianskeho zákonníka.
Kupujúci prehlasuje, že sa pred vyplnením objednávky oboznámil s týmito obchodnými podmienkami a že s nimi v plnom rozsahu súhlasí. V prípade akýchkoľvek otázok, môže kupujúci napísať na mailovú adresu lagunaobuv@gmail.com, prípadne sa telefonicky kontaktovať na 0903 346 946.


Beží na OpenCart • Slovenský preklad z OpenCart.sk LAGUNA © 2020